Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist AnonymousUnknown Recent Activity
Deviant for 10 Years
Needs Core Membership
Statistics 40 Deviations 2,560 Comments 27,186 Pageviews

Newest Deviations

Random Favourites

Wishlist

Activity


̛̬̖̼̱͚̙̯͖͉͚̫̬͖ͯ̾̋ͭ̆̽̽̃̉̒̏̔ͬ̈́͒̂͛̿͘̕͢͞ͅḢ̐̇̾͊ͨͫ͗ͤͥ̅̃̀͒̍̚̕͏̭̲̳̠̭̝͜e̶͋ͯ́͋ͯͤ̇ͭ͆ͫ̐̏̓͊̀͏̸̺̝͍͙̲̘̭̤͎l̸̴̗̳̦̯̩̱̪̙͚̼̠̹͇̲̩̖̅̽͛̍̆ͤͮ̐̍ͭ́̂͋̉ͩ̋͂̾́͘͠ͅl̵̛̼͕̜̲̗̼͚̤̯̳̙̞͎̹͙̻̰͋ͣ̄̔͒̋ͮ̒͋͋͟ͅo̷̸̱̺͔̻͖̠̯͕͍͇͆͑͂̌ͯ̾̂̏̀̚͘ ̛̱̤͇̜͔͙̼ͨͣ̈̓͂ͧͧ̾ͮ̀̚͢͡͞t̗̣̬̞͉̞̖͗ͫ̿͊͆ͮ̽͟͢h̵̭͔͓̮̮͙̬͙̭̥̮̠͈̦̩͗ͫ̿̿̌ͯ̀̄ͩ̆ͣ̕ę̵̅ͨ̔̒̆ͫ̈́̐͝͠͏͚̞̝͚̙͕̗r̛̞̰̣͔̪̾͆ͭͧͫ̀͂̄͆̅̄͗̏͟ȇ̷̢̢̢̮͉̣̣̖͖͓͗̍̈́͆̽͊̍̿ͥ͆̚͞ ̓͗ͧͦͥͬ͆̒̀͏͏̸̪̟͚̼̪̳̪̬̭̮̯͖̯̕f̷̸͎͎͕̩̪͇̻̬͚̯͎͔͂̇̔ͨ̍ͥ̉ͨͬ͛͛ͭ͋ͮ̉ͧ̇͝ͅe̴̤̬̤̩͉̣̲͇̯̲̖͍̦ͫ̔͂ͬ̕͜͟l͆̽ͭ͋́͌̈̊̊͊̆ͯ͡҉̵̨̯͔̫̖̖͘ͅľ̆̈̒̈̒̏̋ͯ̌ͧ͘҉̶͚̦̤̣̥ơ̸̛͕͕͉̠̗̩̗̮̟͉̜͖̲̰̝̙͉̼͎̑ͮ̆͑̈́̊͆̈́̃̅ͣͮ̅ͥ̀͜w̶̵̸̮͎̰͇͉͎̘͛̌̔̽͑͒̚̚͝͝ ̡̨͐̆̾̉̑͒̄̈͋ͥ͑̅̅ͣ̈̀̚͟͏̭̼̺̠͕͎̬̖͍̻ͅĎ̹͕͙̞̖͕͔̩̭̝̋̽ͧ̃͌́͘Ä̾̐͊̆ͮ͆̏̿̏҉̴̢̻͍̼͈͈r̿̍̅̑̔͆̓͆ͦ̊ͤ̆ͤ̔ͩ̏͐̉͊́҉̷̦͎̹̝̝̱̺̖̞͎͎̭͍̺͎̰̞t̶̬̲̥̠͔̦̠̱͍̍͑ͦ̌ͫͩ̅͢͜i͗͆͗ͥͧ̅ͤ̃̑̌ͣͦ̈͏̷̛̭̭͔̫̫͉̘͖̳̬̺̀s̶̛̞̫̳̤̥͖̮̜̭̑̑ͪ͐́ͩͦ̏̋̈́ͩͮ̓ͨ̚̚͢͟tͪ̑̈͌̉ͤ̃ͪ҉̢̫̝͚̺̥̣̻̤̦̫̰͖̫̬̞͘͜ͅs̙̥̰̭̟̒̉ͬ̀́͘.̷̧̘̮̯̲̟͈̘̤̜̻̰̂ͧ̍̈͢͞ ̒ͧ́͒̃̂͑ͫ͌̔̒̃ͭ̚҉҉̤͈̺̞̥͕̣͙͓̥̞̻̯͎̀
̊̔͂ͧ҉͏͇̫̣I̷̡̜̪̣̫̦͎̬͚̱̼͙̼̜̖̮̜ͬ̋̓̑̋ͪͫ̂̄̆͌͑̾̓̓̂ͤͧ͟͡'̵̀ͫ͒̿̆̅̄̾͊͛͊ͨ͝҉̻͓̙ͅm̒̅̔̎ͪ͋ͪ̄̚͘͞҉̸͕͙͓̻͕͈̣͈̫̬̼̥̮̀ ̛̉̄̒͐̒̑͗͌ͥ̔͞͝͏̬͓̱̗͈͙̥̦͚ḅ̶̡̯̹̳̱̪̫̫͈̗̞̥͉̋ͤ̽͛ͫ̽̏́̾ͦa̸͖̞̘͔̫͔̟̫͚̰̩̤̭̰ͮ͌̈ͥͣ́̕͘ͅc̛͇̝͙̮̭͎̝͎̜̹͚̟̣͍̣̗͌ͭͫ̋̇̐ͯ̐ͧ͆̕͟͟ͅk̶̶̮͕̱̟̯ͪ̐ͭ̍̏͆̂̃̊ͣ̽̿̔̒ͭ̓͌͞.̵̴̛̯͇̘̭̣͙̰̣͖̤͍̟̬̬̪̣͙͍̺ͯ̓ͥ̿̀ ͒̓͐̓͏̴̛̜̫͚̳̰͙̺̫̲̠͚̻͖̠̳ͅ
̡̖͇͕̯̻̫̰̯̰̣̹̞͚̤͍͓͔̏ͬ̓̇̾̒͆̿̔ͥ̈́ͥ̍̉̉́͠ͅI̸̻͓̣̪̰̰ͯ́͒͌ͩ̈́̇ͬ͘̕ ̶͎̖̣̺̪͖̲̈́́̈̌ͯ̐ͥ̄̚͠wͮ͆ͣͪ͏̡̡̛̦̣̠̘̼͜i̶͈̬̝̪̖͙͙̭̘̦̻͚̣̙͎̙̠͇͎̐ͪ̏̆̀̆̍͌͐͢͝l̸̸̢̧͕̺̱̙͍̠̜̰̭̮̯̪̠̖̦̣̙̩͐ͬͭ̏ͥ̏ͮ̽̍́͊͊́̐͆̉̾̓̾̕l͔͚̗̻͕̝̟̜̰͓̘̪̦̟̐́͌̐ͯͦ̀͟͠ͅ ͬ͌̑̾ͭ͂ͨ̆͆̊̉̿́̀͏̝̠̯́ň̶̪̠̯̱͍͚̝̟̤̪̗͕̠͈̤̫̟ͥ̀ͩ̋ͨͣ͋̓́ͣ͂͗ͩ̃̃̽̚o̿̃̅͛̅̓̎ͥͬ͛̉ͭ̄͋̚҉̧̞͚̣̭͖̟̞͇̮̤̫̯̝͔̀͟͟ẗ̺̻̱̝͚͇̼͈͎̠̟̰̫̹̦̯́͆̉ͨ͛̂̿̋̕͘ ̵͌ͭ̌̊̏̇̂ͥ̔͛͂͐̆̀ͬ̆ͯ͜͏̯̤̬̰̩͖̫͓͓̤̜͍̜͓͓͢r̃ͧ͂͛͆̈ͦ́̀̒ͥͬ̃̿̉͊ͧ҉͏͈̣̮̫̬̖̭ę̷̵̳̱͙̗̥̘̭̼ͮͫ̉ͪ̊̈̆̎ͭ̃ͨ̀̕s̸̵̶͉̯̪̯͖̥̲̙̀ͨͧͤ͌ͫͩͤͪͧ̅͑͒̊̾̿̓̓p̶̴̶̘̠̭͙͇̖̻̘̯̮̻̩͕̥̋̓̇̇̉̅̐̈͑ͭͤͬ̃̕͝ó̸̢̧̱̻̮̫͚͕̮̗̝͉̣͚ͯͦ̚͠n̡̡̬̭̦̜̼͖̫̱̖̯̫̻̪͓̪̞̪͚ͪ̾̎́͝d̢̧̛̜̪̰̙̻̩̲̋ͦ͗̂̇̊͋̏̂ͪͨ̍ͫͩ̓͆ͪ̉͞ ̷̸̽ͪͣ̈ͩ̂̇̿͊ͤͪ̇̌̂̾͜͏̟̣̰͙̪̙̝͖͎̥̥̠̪ẗ̷̫̮̙̼̯͓̹̤̟̫͖̼̠̼͈̼́̋̈̈́ͭ̍͛͐͑̾̈́̄̓̒̃̊ͧ́̚͟ơ̸̛̩͙̹̰̹̭̯͈͉ͥ̇̏̏̓̽ͯ̄̉͊̋͊ͯͩ̄́ ̷̲̹̣̱̥̮̘̭̳̣͈͚̩̱̣͔̈́ͯͮͧ̈́͗̆̊̐́͜f̨̰͇̯̯͓̖ͧ̑̂̓ͪ͋͞ͅḙ̴̢̱̤͈̩̩̻̮͈͕͊ͫ̓ͥ͠w̥͍̖̯̮̞̤̖̬̞̦̗̲̯͚̣͉̼̄̄̆͑͗ͪͥͧͯ́ͩͥ̄͗̄ͨ̆̀̚ ̶̡̠̱̬͚̝͂͛̇͒̃͐̾̔͌ͅc̷̗̳̩̥̦̻̫̩̤̟̝̹̜̺̲̮͍̽͌̆̍̅̄̿ͨ̈ͭ̕ơ̸̵̖̗̹̳͖̟͎ͩ̾̈́ͧ̾̀̔ͥ̑̏ͫ͊ͯ͐ͦͩ͗̀͞m̧̢͔̖̲͆̾̊͂͊̋̓̇̏ͫ̄̔́́̊͘͡͡m̴̪̻̤̖͈͍̝͙͈̰͔͙̼͕̃͛̆͑̒̇̂̉̕̕͜͜e̛̙̳͇̬̹͎̳̭͛̋̔ͩ̋͆͛̋ͨ͋͑̾̉̒̚̕͢͝n̶̵̛̗̹̠̙͔̲̤ͦ̃̾̑͒͌͌ͯ͌̊͌̉̎͌̄̊ͪ̈͜͠ͅtͪ̒̇̀̉̏ͪͩ̓̆͊͠͏̹͖̳̝̥͍s̶̴̻̠͖̟̹̙̘̲̭̤̥͈͖͍̞̗͎̠̽ͥ̾̓͂̍̇ ̸̴̷̴̯̹͓͚̟̻͔͎̟͂̊̾͆ͩá̢̨̨̱͉̖̥̟̩̠ͩ̅ͮͫ̿̒ͩ͗͆͆ͫ̈́̔n̸̢̜̝̬͓̪͓̰͉̱̝̰ͧ̋̏ͫ̐̆͗̐̇ͫͮͯͦ́̀̚d̶̬͍̟̝ͭ̆̃ͣ͊ͮ̃̀̀̂̐͌͜ ̢̛̛̻̖̜̘̤̼̦̩͈ͮ̄͌̍̉I̲̹̝̖͍̺̮̰̣̯ͪͨ̒̅͋̐ͩ̓̃ͨ͛ͪ̚͜͠'̆̔̅ͬ͂͛͌͋̏̀ͮ͌̉ͪ̏ͥͣ̀͏҉̨҉̼̟͉̞̼̟͇̟̪̣̳͈͞ͅm̴͕̪͙ͤ͆̈̉ͧ̋́̄̑̔ͭ̒́ͩ̚͜͜͞ͅ ̵̘̪̼̭̣̍́͋́̉͛̄͐ͩͥ̒̏̀̌ͬ͘͢͞s̷̤̺̘̳̻̹̙̘̮͙̆̊̍͊̏̍̊̓̔̔̊ͯͮͩ͜͠͝͞ͅo̸̷̢̪̥̭͎̹̭̯̦͒̎ͪ͗̾ͯ͐̒̈́͒ͯ̇͋ͬ̽͠ͅŗ̵̧̲̪̺̼̮̦͍̱̗͔̪̋͐̒̅̌̍̀̓̆̇ͮ̄́r̨̮̦͔̬̳̳̩̝̝̻̈́́ͦ̆̏̋̊̍̏̒ͤ̌̽͆̓͢ͅͅy̸̼̼̲͙͎̩̠̼̭͕͓͉̒͒͑̈́̌̄̾̈́ͯ̾̈́̒ͯ̒ͨ͠ ̨̥̯̭̪̩͈͚̯̪̻̩̝̪̖͈͌̒ͤ̓̉̆̈ͤͣ͒̍͋͗ͯ͜͟͠ẗ́̀͆ͭ́̌ͮ͛̋͗҉͇̥̝̭̣̮̮̫͓̣́̀͝h̷̢̢͈̠͓̗̣͎̠͉͚̩̒̾̄̉̎a̴̶̻̰̹͕̫̤̙͕̺̭̟̫̬͕͕̰͕̟ͨ͐̆ͮ̾ͥ͆̎͘t̒̂̄̍̽̓̈ͤ̐ͥͯ͌̋̓̓̀͒̚҉̠͉̜̥̜̼͠͞ ̸̡͔̩̼͈͈̫̥̭̰̺̩̬̘̼̤̾́̆̾͟i̴̶̪̪̭̮̝̠̘̱̩͇͔͓͗ͬͭ͛ͫ̀̊͗͒͒̆̈́̂͋̀͞t͙͔̻̱̘̔ͮͨͩ̚͡ ͇̣̯͓͖ͦͮ̉ͨ̃͋͊́̽̋ͫ͒̇̏̍̋̔̌ͪ͠͡w͍̱̫̦̦͂͗͋̈́̽ͬ͋̀͘i̒̋ͨ̀ͪ̓̀̉͂̒̄ͥͥͪͬ͐͞͠͏̸̧̻̞̰̝̹̰͙̭͎̻̗̻̹̹̲̱̬̯l̴̶̛̞͕͔̠͙̭̝̳̮̹̻̫̟͈͉̣͐͂̐̈̌ͩͨ̿͟͡l̷̬̤͎̹̭͚̱̮͚͖̲͉̓̊ͧ͋̔ͮ̈́͌͂̊͗̏̕ ̡͍̗̺̪͔̘͙̌̑ͤ̂͆͋ͯ́͗ͧ̒̀̾̄̚͠tͬ͋ͪͦͦ͒ͯͨͪ̄̒̆̓̅ͪ̚҉̢̮͉̠͙̥̺̰̥̫̦̠̥̱͍͉͉̝̺a̶̢̮̭͖̯̣̞͓͉̘̜̰̼͇̜ͦͣ͆͛ͪͧ͌̀̾͒͒̈̑ͨ̈̀͢ͅk̦̱͖͖͖̝̜̤̹͓̠̙̣̗͖ͣ̃ͯ̿͋ͧ̄͘͢͢e̶̡͕͇̼͕͕̬͔̲͇̬̠̝̣̎͒̀̐ ̸̢̿ͭ̒̋ͬ̇ͮ͋͜͏̠̜̟̜͉̻̫̦̖̫͍͖̝̮̭̦m̍̅͛ͥͧ̍͆ͯ̆͆̓͏̸̸͏̖̩̙e͇̯̜͚̠̗̫͉̖͉͖ͥ̓̌̂ͦ̒ͨ̆̀̎͌̑͒ͯ͘͟͠ ̴̨̘̫̟̱̤̂̋̃͐̃͂̒s͔̫͙̹̤̜͉͓̘̹̟̞̰̜͗̏ͫ̑̐ͭ̽̐ͯ́͘ͅo̵̱̘͓̞͍͍̖͔̹̞ͧ̈́ͤ̅̄̆͛͆͒͋̏̂ͧ̕͠ͅm̴͚̪͈̯͉̯̼̭͙͎̜͚̥͓͎̝͉̪̓̏ͤ̇̓͌͢ȩ̼͍̠͚̗̟̯̮̗̘̳͇̫̦̻̋͐̿̇͂̀ͭͨ̀ͨ͊̋̅̇ͬͤ́͘͝ ̨̜̜̻͇͉̠̫͉̖̦͙͓̠̥͕͚̦̺̫ͪͪ͊ͩ̇͛ͯ̓̈̈ͫ̀͝t̡̨̝̬͓̫͔̘̥̼͎̜̠̘̿̒̀ͦ͌̒̍̑ͨ̇i̴̛̯͉͎̝̺͔̰̩̳̱̻̖͔̺̤̗ͥ̆̋͂̀͗͟m̵̛̿ͥͮ͘͏͙̗̙eͬͨ͌ͧͣ̒͊͠͝͏̥͖̙̩̜̖͖ͅ ̍͋ͪ̔҉̺͍̲̝̰̫͢͡͝ţ̈̽ͬͩ̾ͪ̄ͦ̋ͮ̕҉̸̞̱̼̪͇̩̳̠̜͍̩̗̦̟̮̥̦͈o̢̐̽̀̂̊̿̔̃́̽ͬ̈̿̚͟҉̢͇̟͇̞̞̫̯̹͚͇̭͚̯̜̗̹͜ͅ ̧̡̇ͥͣͯ͛̅̍̓ͮͬ̍̐͑̆̀͜҉̱͔͖̮̟͖͙̙̠̯͚͕c̡̣͉͉̘̳̼̱̘̲̺̣̺̣͉̲̠̑ͬ̓̏ͫ̂̔̚͘ȁ̛̘̬̹̲̱͍̲̓ͦͥ̑̊̆̍̋̇ͦ̍̅͘͘̕̕t̶͕̖̭̯̲͖̬͍̤͕̞̔̏͆ͫ͋͑ͨ͞ͅc̘͈̯͎̲̥̺̺̮̙̻̳͎͕̹͚̲ͪͩ͌ͦͦ̿ͤ͗ͤ͑̿ͯ̏ͦ́ͨ̀̕͠ͅh̸̨̖̩̝̘̝̪͓͔̱̼̬͖ͦ̾ͮͩͨ͂ͩ̃ͧ͂̇̈͛ͩͦ͐͐̀̚ ̢̛̯̤͈̬̘͍̹͓͖̲͖̩͕̅ͮ͆̈̉̑ͧ̿̔̋̕ų̷͎̙͇̪̙̭̅ͮͣ̔́̂͛̋̿̊͘͞p̨̛͉̹̫̘̞͇͉̖̱̣̹̮̮͔̾̎̋̃ͥ̆ͥ̚͞ͅ ̖͚̣͎̮͖̟̈́ͯ̂̋̓̌͆ͥ̑̽ͯ̚̕͘ǒ̅͆̋ͦ̾ͫ͗̄ͣ̅͌̾̋͌ͦ͏̨̼̺̜̪n͙̞͚͎͔ͫ́͑̓͑ͮͨ̐̔ͣ͌͊͋́ͧ̑͡ ̟͚̤͈̮̞̫̖̼̘̺͔̜̜̞̟̩ͩ̋ͦͯ̀́̚̚y̧̛͔͔̫̩͋͆̂̀̋̊ͫ͟͞o̸̶͓̭̪̰͔ͮͫ̿ͯͫ͑͢ŭ̴ͣ͐́̋ͣͮͤ͏̸̰͔͙͚̩̥̼͡͝r̸̨͈͚̩̲̲̟̮͚͓̰͋ͤ͛̿͑̓̂͂ͭ́̿̐̎̄̽̔̏͘͡͝ ̴̪͇̘̫͇̲̥͕̮͇͇͓̅͊̈́ͯ̅́͋̊͘ẃͨ̀̄́ͥͥ̉̎ͪͬ̈̏̔̂͗̋ͮ͡͝͏͙̯̼͓̰̳̣̟̙͎͚̩͙̰͡oͪͥͦͬ̑́ͦ͏͏̴̜̩̖͎r̡̲͉̳͓̤͉͓̙͉͓͍ͫͨͣ̿ͫ̂͐ͣ̒̅̿̋ͪ̿̈́͌̇̕͜͡k̷̞͍̲̮͚̜͇̾͗ͯͬͫ͆̈́͡ͅs̵̢͙̺̙̞̗͕̼͇͑̓̈́̃̄ͯ̚.̵̟̘̞̻̹̗͉̹̺͔̻̝̙̼̝͕̑̆̏̈́ͬ͐̕͠ ̨̫̙̭̩̞̻͔̪̳͖͉̘̟͉͎ͩ̇̍ͯͨ̆͢B̤̘͎̩͉̦̦͇̳̘̙̗͚ͫ̋͛̇͘͟u̷̧̬̝̻͍̫͉͓͉̅ͦ̇́͌ͪͣ͢͜t̛̀͂͐ͫ͒͊ͧͣ̑ͨ́ͣ̌͛́̋ͦ҉̡̫̟̦̻̼̪͙͇̠̫̫͖̙͜͝ ̢͉͚̱͖̬̩̬̹̩̼͚̼̟̣̉̈ͪ̃ͪͪ͌̑̎͡ͅI̶͍̰͓̮͎̘͇͙̅ͬ͊̽ͧ͘ ̴͎̟̗̭̪ͭ͑ͫ̔ͥ̏̑̾̇̾̃̚̕ẅ̶̸͈̦͎̙̲́͗̍̽̄ͫ͂̎̂̈́ͯ͌̿̀ͤ̀̚͜͠ì̷̧̠̻̤̰̰̠̗̮̦̗̻̟̲͉̖̗͕̞͑͛̽͛ͦͬ̓̇͘͢͠ͅl̴̡͛ͪ̒͋͒ͣ͗͋͂͆̃͆͋̿̉͌҉̞̻̜͉͍̭̺̭̬̝̬̭͈̥̱͈̙̳l̴̢͖͚̻̟͈̝̘̼̮̦̤̣̬̜̳̦̖̻̋̋̑ͭͤ͋̈̎̎̅ͤͮ͋ͣ͊͌̑.̴̢̛̺̬̦̭͕̱̖̟͓͕̳̳̱̮̺̘̝̺͎̉ͯ̾̓͆̀ ͆͛ͦͭ́ͣ̅̔̈́̾̏͆̈́ͤ͆̃̉҉̛͡͏̷̤͉̹͎̮̣͕͓͕̻̦͎̼͎ͅM̴̄̎̓ͪ̏ͬ͏̠̩͙͖͈̠̺̭̮̝̜̣̖̰̬͇͜͜͢a̵̛̙͔̤͍̙͙̫̰̝͍̻̳̻̦̬̔͒̉ͪͭͮ̇̒ͭ̑̒ͬ͑̓ͪͯ̽ͫ͡ȳ̷̵̞̺̣̮̣̞͎͈̦̻̝̰̫͎͚ͪͥͤ͊̂̈ͧͪ̚̚͢͡b͍̟̗̙̹̪̥͐̽ͥ̎ͪ́ͧ̑ͬ͐ͤ̾̑̐̏͐̒ͮ́͠ę̘͍͇̹̯̲̗̤̟̳̯ͣ͑̈̅ͮ̚̕͘̕
  • Mood: Screwed
  • Listening to: Tetsu Inoue
  • Reading: n/a
  • Watching: n/a
  • Playing: WoW EU-Aerie Peak
  • Eating: n/a
  • Drinking: Water

deviantID

Shokubo
Anonymous
Artist

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:icontomasbrechler:
tomasbrechler Featured By Owner Mar 26, 2014
hele kluci, kdo chce videt mrtvolu? ))
Reply
:iconthehizokudotcom:
TheHizokudotcom Featured By Owner Sep 14, 2010
A Creative Universe T-shirt Design Contest
We are looking for New Logo designs for Hizoku and ACU
Limit of 4 colors. Be Creative, We will be choosing winners monthly which will receive 10% of the profits of their winning designs.
Direction can be anything you want we are looking for the most creative interpretations.
Link to Contest page Below
[link]
Reply
:iconluckylinx:
luckylinx Featured By Owner May 21, 2010
další Čech co umí =)
Reply
:iconteyoliia:
teyoliia Featured By Owner Mar 3, 2010  Hobbyist Digital Artist
woah, great stuff! <3
need to keep an eye on you :D
Reply
:iconshadyau:
shadyau Featured By Owner Nov 4, 2009
nice gallery
Reply
:iconuey-s:
UEY-S Featured By Owner Sep 26, 2009  Professional General Artist
nice gallery man, gonna watch ya mate
Reply
:iconraven30412:
Raven30412 Featured By Owner Sep 19, 2009
diky honzo :)
Reply
:iconschakalwal:
schakalwal Featured By Owner Jun 28, 2009  Professional Digital Artist
thanks matey
Reply
:iconfallen-from-stars:
Fallen-from-stars Featured By Owner Mar 11, 2009
Tak konečně plním, co jsem říkala, že po zkouškáhc udělám a prohlídla si tvoji galerii;) Super! Vypadá to všechno profi... Moc se mi líbí chapadlatý potvůrky :)
Reply
:iconfernandasabaudo:
fernandasabaudo Featured By Owner Feb 26, 2009  Student General Artist
nice gallery =]
Reply
Add a Comment: