Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist AnonymousUnknown Recent Activity
Deviant for 11 Years
Needs Core Membership
Statistics 40 Deviations 2,560 Comments 28,126 Pageviews
×

Newest Deviations

Random Favourites

Wishlist

Activity


̛̬̖̼̱͚̙̯͖͉͚̫̬͖ͯ̾̋ͭ̆̽̽̃̉̒̏̔ͬ̈́͒̂͛̿͘̕͢͞ͅḢ̐̇̾͊ͨͫ͗ͤͥ̅̃̀͒̍̚̕͏̭̲̳̠̭̝͜e̶͋ͯ́͋ͯͤ̇ͭ͆ͫ̐̏̓͊̀͏̸̺̝͍͙̲̘̭̤͎l̸̴̗̳̦̯̩̱̪̙͚̼̠̹͇̲̩̖̅̽͛̍̆ͤͮ̐̍ͭ́̂͋̉ͩ̋͂̾́͘͠ͅl̵̛̼͕̜̲̗̼͚̤̯̳̙̞͎̹͙̻̰͋ͣ̄̔͒̋ͮ̒͋͋͟ͅo̷̸̱̺͔̻͖̠̯͕͍͇͆͑͂̌ͯ̾̂̏̀̚͘ ̛̱̤͇̜͔͙̼ͨͣ̈̓͂ͧͧ̾ͮ̀̚͢͡͞t̗̣̬̞͉̞̖͗ͫ̿͊͆ͮ̽͟͢h̵̭͔͓̮̮͙̬͙̭̥̮̠͈̦̩͗ͫ̿̿̌ͯ̀̄ͩ̆ͣ̕ę̵̅ͨ̔̒̆ͫ̈́̐͝͠͏͚̞̝͚̙͕̗r̛̞̰̣͔̪̾͆ͭͧͫ̀͂̄͆̅̄͗̏͟ȇ̷̢̢̢̮͉̣̣̖͖͓͗̍̈́͆̽͊̍̿ͥ͆̚͞ ̓͗ͧͦͥͬ͆̒̀͏͏̸̪̟͚̼̪̳̪̬̭̮̯͖̯̕f̷̸͎͎͕̩̪͇̻̬͚̯͎͔͂̇̔ͨ̍ͥ̉ͨͬ͛͛ͭ͋ͮ̉ͧ̇͝ͅe̴̤̬̤̩͉̣̲͇̯̲̖͍̦ͫ̔͂ͬ̕͜͟l͆̽ͭ͋́͌̈̊̊͊̆ͯ͡҉̵̨̯͔̫̖̖͘ͅľ̆̈̒̈̒̏̋ͯ̌ͧ͘҉̶͚̦̤̣̥ơ̸̛͕͕͉̠̗̩̗̮̟͉̜͖̲̰̝̙͉̼͎̑ͮ̆͑̈́̊͆̈́̃̅ͣͮ̅ͥ̀͜w̶̵̸̮͎̰͇͉͎̘͛̌̔̽͑͒̚̚͝͝ ̡̨͐̆̾̉̑͒̄̈͋ͥ͑̅̅ͣ̈̀̚͟͏̭̼̺̠͕͎̬̖͍̻ͅĎ̹͕͙̞̖͕͔̩̭̝̋̽ͧ̃͌́͘Ä̾̐͊̆ͮ͆̏̿̏҉̴̢̻͍̼͈͈r̿̍̅̑̔͆̓͆ͦ̊ͤ̆ͤ̔ͩ̏͐̉͊́҉̷̦͎̹̝̝̱̺̖̞͎͎̭͍̺͎̰̞t̶̬̲̥̠͔̦̠̱͍̍͑ͦ̌ͫͩ̅͢͜i͗͆͗ͥͧ̅ͤ̃̑̌ͣͦ̈͏̷̛̭̭͔̫̫͉̘͖̳̬̺̀s̶̛̞̫̳̤̥͖̮̜̭̑̑ͪ͐́ͩͦ̏̋̈́ͩͮ̓ͨ̚̚͢͟tͪ̑̈͌̉ͤ̃ͪ҉̢̫̝͚̺̥̣̻̤̦̫̰͖̫̬̞͘͜ͅs̙̥̰̭̟̒̉ͬ̀́͘.̷̧̘̮̯̲̟͈̘̤̜̻̰̂ͧ̍̈͢͞ ̒ͧ́͒̃̂͑ͫ͌̔̒̃ͭ̚҉҉̤͈̺̞̥͕̣͙͓̥̞̻̯͎̀
̊̔͂ͧ҉͏͇̫̣I̷̡̜̪̣̫̦͎̬͚̱̼͙̼̜̖̮̜ͬ̋̓̑̋ͪͫ̂̄̆͌͑̾̓̓̂ͤͧ͟͡'̵̀ͫ͒̿̆̅̄̾͊͛͊ͨ͝҉̻͓̙ͅm̒̅̔̎ͪ͋ͪ̄̚͘͞҉̸͕͙͓̻͕͈̣͈̫̬̼̥̮̀ ̛̉̄̒͐̒̑͗͌ͥ̔͞͝͏̬͓̱̗͈͙̥̦͚ḅ̶̡̯̹̳̱̪̫̫͈̗̞̥͉̋ͤ̽͛ͫ̽̏́̾ͦa̸͖̞̘͔̫͔̟̫͚̰̩̤̭̰ͮ͌̈ͥͣ́̕͘ͅc̛͇̝͙̮̭͎̝͎̜̹͚̟̣͍̣̗͌ͭͫ̋̇̐ͯ̐ͧ͆̕͟͟ͅk̶̶̮͕̱̟̯ͪ̐ͭ̍̏͆̂̃̊ͣ̽̿̔̒ͭ̓͌͞.̵̴̛̯͇̘̭̣͙̰̣͖̤͍̟̬̬̪̣͙͍̺ͯ̓ͥ̿̀ ͒̓͐̓͏̴̛̜̫͚̳̰͙̺̫̲̠͚̻͖̠̳ͅ
̡̖͇͕̯̻̫̰̯̰̣̹̞͚̤͍͓͔̏ͬ̓̇̾̒͆̿̔ͥ̈́ͥ̍̉̉́͠ͅI̸̻͓̣̪̰̰ͯ́͒͌ͩ̈́̇ͬ͘̕ ̶͎̖̣̺̪͖̲̈́́̈̌ͯ̐ͥ̄̚͠wͮ͆ͣͪ͏̡̡̛̦̣̠̘̼͜i̶͈̬̝̪̖͙͙̭̘̦̻͚̣̙͎̙̠͇͎̐ͪ̏̆̀̆̍͌͐͢͝l̸̸̢̧͕̺̱̙͍̠̜̰̭̮̯̪̠̖̦̣̙̩͐ͬͭ̏ͥ̏ͮ̽̍́͊͊́̐͆̉̾̓̾̕l͔͚̗̻͕̝̟̜̰͓̘̪̦̟̐́͌̐ͯͦ̀͟͠ͅ ͬ͌̑̾ͭ͂ͨ̆͆̊̉̿́̀͏̝̠̯́ň̶̪̠̯̱͍͚̝̟̤̪̗͕̠͈̤̫̟ͥ̀ͩ̋ͨͣ͋̓́ͣ͂͗ͩ̃̃̽̚o̿̃̅͛̅̓̎ͥͬ͛̉ͭ̄͋̚҉̧̞͚̣̭͖̟̞͇̮̤̫̯̝͔̀͟͟ẗ̺̻̱̝͚͇̼͈͎̠̟̰̫̹̦̯́͆̉ͨ͛̂̿̋̕͘ ̵͌ͭ̌̊̏̇̂ͥ̔͛͂͐̆̀ͬ̆ͯ͜͏̯̤̬̰̩͖̫͓͓̤̜͍̜͓͓͢r̃ͧ͂͛͆̈ͦ́̀̒ͥͬ̃̿̉͊ͧ҉͏͈̣̮̫̬̖̭ę̷̵̳̱͙̗̥̘̭̼ͮͫ̉ͪ̊̈̆̎ͭ̃ͨ̀̕s̸̵̶͉̯̪̯͖̥̲̙̀ͨͧͤ͌ͫͩͤͪͧ̅͑͒̊̾̿̓̓p̶̴̶̘̠̭͙͇̖̻̘̯̮̻̩͕̥̋̓̇̇̉̅̐̈͑ͭͤͬ̃̕͝ó̸̢̧̱̻̮̫͚͕̮̗̝͉̣͚ͯͦ̚͠n̡̡̬̭̦̜̼͖̫̱̖̯̫̻̪͓̪̞̪͚ͪ̾̎́͝d̢̧̛̜̪̰̙̻̩̲̋ͦ͗̂̇̊͋̏̂ͪͨ̍ͫͩ̓͆ͪ̉͞ ̷̸̽ͪͣ̈ͩ̂̇̿͊ͤͪ̇̌̂̾͜͏̟̣̰͙̪̙̝͖͎̥̥̠̪ẗ̷̫̮̙̼̯͓̹̤̟̫͖̼̠̼͈̼́̋̈̈́ͭ̍͛͐͑̾̈́̄̓̒̃̊ͧ́̚͟ơ̸̛̩͙̹̰̹̭̯͈͉ͥ̇̏̏̓̽ͯ̄̉͊̋͊ͯͩ̄́ ̷̲̹̣̱̥̮̘̭̳̣͈͚̩̱̣͔̈́ͯͮͧ̈́͗̆̊̐́͜f̨̰͇̯̯͓̖ͧ̑̂̓ͪ͋͞ͅḙ̴̢̱̤͈̩̩̻̮͈͕͊ͫ̓ͥ͠w̥͍̖̯̮̞̤̖̬̞̦̗̲̯͚̣͉̼̄̄̆͑͗ͪͥͧͯ́ͩͥ̄͗̄ͨ̆̀̚ ̶̡̠̱̬͚̝͂͛̇͒̃͐̾̔͌ͅc̷̗̳̩̥̦̻̫̩̤̟̝̹̜̺̲̮͍̽͌̆̍̅̄̿ͨ̈ͭ̕ơ̸̵̖̗̹̳͖̟͎ͩ̾̈́ͧ̾̀̔ͥ̑̏ͫ͊ͯ͐ͦͩ͗̀͞m̧̢͔̖̲͆̾̊͂͊̋̓̇̏ͫ̄̔́́̊͘͡͡m̴̪̻̤̖͈͍̝͙͈̰͔͙̼͕̃͛̆͑̒̇̂̉̕̕͜͜e̛̙̳͇̬̹͎̳̭͛̋̔ͩ̋͆͛̋ͨ͋͑̾̉̒̚̕͢͝n̶̵̛̗̹̠̙͔̲̤ͦ̃̾̑͒͌͌ͯ͌̊͌̉̎͌̄̊ͪ̈͜͠ͅtͪ̒̇̀̉̏ͪͩ̓̆͊͠͏̹͖̳̝̥͍s̶̴̻̠͖̟̹̙̘̲̭̤̥͈͖͍̞̗͎̠̽ͥ̾̓͂̍̇ ̸̴̷̴̯̹͓͚̟̻͔͎̟͂̊̾͆ͩá̢̨̨̱͉̖̥̟̩̠ͩ̅ͮͫ̿̒ͩ͗͆͆ͫ̈́̔n̸̢̜̝̬͓̪͓̰͉̱̝̰ͧ̋̏ͫ̐̆͗̐̇ͫͮͯͦ́̀̚d̶̬͍̟̝ͭ̆̃ͣ͊ͮ̃̀̀̂̐͌͜ ̢̛̛̻̖̜̘̤̼̦̩͈ͮ̄͌̍̉I̲̹̝̖͍̺̮̰̣̯ͪͨ̒̅͋̐ͩ̓̃ͨ͛ͪ̚͜͠'̆̔̅ͬ͂͛͌͋̏̀ͮ͌̉ͪ̏ͥͣ̀͏҉̨҉̼̟͉̞̼̟͇̟̪̣̳͈͞ͅm̴͕̪͙ͤ͆̈̉ͧ̋́̄̑̔ͭ̒́ͩ̚͜͜͞ͅ ̵̘̪̼̭̣̍́͋́̉͛̄͐ͩͥ̒̏̀̌ͬ͘͢͞s̷̤̺̘̳̻̹̙̘̮͙̆̊̍͊̏̍̊̓̔̔̊ͯͮͩ͜͠͝͞ͅo̸̷̢̪̥̭͎̹̭̯̦͒̎ͪ͗̾ͯ͐̒̈́͒ͯ̇͋ͬ̽͠ͅŗ̵̧̲̪̺̼̮̦͍̱̗͔̪̋͐̒̅̌̍̀̓̆̇ͮ̄́r̨̮̦͔̬̳̳̩̝̝̻̈́́ͦ̆̏̋̊̍̏̒ͤ̌̽͆̓͢ͅͅy̸̼̼̲͙͎̩̠̼̭͕͓͉̒͒͑̈́̌̄̾̈́ͯ̾̈́̒ͯ̒ͨ͠ ̨̥̯̭̪̩͈͚̯̪̻̩̝̪̖͈͌̒ͤ̓̉̆̈ͤͣ͒̍͋͗ͯ͜͟͠ẗ́̀͆ͭ́̌ͮ͛̋͗҉͇̥̝̭̣̮̮̫͓̣́̀͝h̷̢̢͈̠͓̗̣͎̠͉͚̩̒̾̄̉̎a̴̶̻̰̹͕̫̤̙͕̺̭̟̫̬͕͕̰͕̟ͨ͐̆ͮ̾ͥ͆̎͘t̒̂̄̍̽̓̈ͤ̐ͥͯ͌̋̓̓̀͒̚҉̠͉̜̥̜̼͠͞ ̸̡͔̩̼͈͈̫̥̭̰̺̩̬̘̼̤̾́̆̾͟i̴̶̪̪̭̮̝̠̘̱̩͇͔͓͗ͬͭ͛ͫ̀̊͗͒͒̆̈́̂͋̀͞t͙͔̻̱̘̔ͮͨͩ̚͡ ͇̣̯͓͖ͦͮ̉ͨ̃͋͊́̽̋ͫ͒̇̏̍̋̔̌ͪ͠͡w͍̱̫̦̦͂͗͋̈́̽ͬ͋̀͘i̒̋ͨ̀ͪ̓̀̉͂̒̄ͥͥͪͬ͐͞͠͏̸̧̻̞̰̝̹̰͙̭͎̻̗̻̹̹̲̱̬̯l̴̶̛̞͕͔̠͙̭̝̳̮̹̻̫̟͈͉̣͐͂̐̈̌ͩͨ̿͟͡l̷̬̤͎̹̭͚̱̮͚͖̲͉̓̊ͧ͋̔ͮ̈́͌͂̊͗̏̕ ̡͍̗̺̪͔̘͙̌̑ͤ̂͆͋ͯ́͗ͧ̒̀̾̄̚͠tͬ͋ͪͦͦ͒ͯͨͪ̄̒̆̓̅ͪ̚҉̢̮͉̠͙̥̺̰̥̫̦̠̥̱͍͉͉̝̺a̶̢̮̭͖̯̣̞͓͉̘̜̰̼͇̜ͦͣ͆͛ͪͧ͌̀̾͒͒̈̑ͨ̈̀͢ͅk̦̱͖͖͖̝̜̤̹͓̠̙̣̗͖ͣ̃ͯ̿͋ͧ̄͘͢͢e̶̡͕͇̼͕͕̬͔̲͇̬̠̝̣̎͒̀̐ ̸̢̿ͭ̒̋ͬ̇ͮ͋͜͏̠̜̟̜͉̻̫̦̖̫͍͖̝̮̭̦m̍̅͛ͥͧ̍͆ͯ̆͆̓͏̸̸͏̖̩̙e͇̯̜͚̠̗̫͉̖͉͖ͥ̓̌̂ͦ̒ͨ̆̀̎͌̑͒ͯ͘͟͠ ̴̨̘̫̟̱̤̂̋̃͐̃͂̒s͔̫͙̹̤̜͉͓̘̹̟̞̰̜͗̏ͫ̑̐ͭ̽̐ͯ́͘ͅo̵̱̘͓̞͍͍̖͔̹̞ͧ̈́ͤ̅̄̆͛͆͒͋̏̂ͧ̕͠ͅm̴͚̪͈̯͉̯̼̭͙͎̜͚̥͓͎̝͉̪̓̏ͤ̇̓͌͢ȩ̼͍̠͚̗̟̯̮̗̘̳͇̫̦̻̋͐̿̇͂̀ͭͨ̀ͨ͊̋̅̇ͬͤ́͘͝ ̨̜̜̻͇͉̠̫͉̖̦͙͓̠̥͕͚̦̺̫ͪͪ͊ͩ̇͛ͯ̓̈̈ͫ̀͝t̡̨̝̬͓̫͔̘̥̼͎̜̠̘̿̒̀ͦ͌̒̍̑ͨ̇i̴̛̯͉͎̝̺͔̰̩̳̱̻̖͔̺̤̗ͥ̆̋͂̀͗͟m̵̛̿ͥͮ͘͏͙̗̙eͬͨ͌ͧͣ̒͊͠͝͏̥͖̙̩̜̖͖ͅ ̍͋ͪ̔҉̺͍̲̝̰̫͢͡͝ţ̈̽ͬͩ̾ͪ̄ͦ̋ͮ̕҉̸̞̱̼̪͇̩̳̠̜͍̩̗̦̟̮̥̦͈o̢̐̽̀̂̊̿̔̃́̽ͬ̈̿̚͟҉̢͇̟͇̞̞̫̯̹͚͇̭͚̯̜̗̹͜ͅ ̧̡̇ͥͣͯ͛̅̍̓ͮͬ̍̐͑̆̀͜҉̱͔͖̮̟͖͙̙̠̯͚͕c̡̣͉͉̘̳̼̱̘̲̺̣̺̣͉̲̠̑ͬ̓̏ͫ̂̔̚͘ȁ̛̘̬̹̲̱͍̲̓ͦͥ̑̊̆̍̋̇ͦ̍̅͘͘̕̕t̶͕̖̭̯̲͖̬͍̤͕̞̔̏͆ͫ͋͑ͨ͞ͅc̘͈̯͎̲̥̺̺̮̙̻̳͎͕̹͚̲ͪͩ͌ͦͦ̿ͤ͗ͤ͑̿ͯ̏ͦ́ͨ̀̕͠ͅh̸̨̖̩̝̘̝̪͓͔̱̼̬͖ͦ̾ͮͩͨ͂ͩ̃ͧ͂̇̈͛ͩͦ͐͐̀̚ ̢̛̯̤͈̬̘͍̹͓͖̲͖̩͕̅ͮ͆̈̉̑ͧ̿̔̋̕ų̷͎̙͇̪̙̭̅ͮͣ̔́̂͛̋̿̊͘͞p̨̛͉̹̫̘̞͇͉̖̱̣̹̮̮͔̾̎̋̃ͥ̆ͥ̚͞ͅ ̖͚̣͎̮͖̟̈́ͯ̂̋̓̌͆ͥ̑̽ͯ̚̕͘ǒ̅͆̋ͦ̾ͫ͗̄ͣ̅͌̾̋͌ͦ͏̨̼̺̜̪n͙̞͚͎͔ͫ́͑̓͑ͮͨ̐̔ͣ͌͊͋́ͧ̑͡ ̟͚̤͈̮̞̫̖̼̘̺͔̜̜̞̟̩ͩ̋ͦͯ̀́̚̚y̧̛͔͔̫̩͋͆̂̀̋̊ͫ͟͞o̸̶͓̭̪̰͔ͮͫ̿ͯͫ͑͢ŭ̴ͣ͐́̋ͣͮͤ͏̸̰͔͙͚̩̥̼͡͝r̸̨͈͚̩̲̲̟̮͚͓̰͋ͤ͛̿͑̓̂͂ͭ́̿̐̎̄̽̔̏͘͡͝ ̴̪͇̘̫͇̲̥͕̮͇͇͓̅͊̈́ͯ̅́͋̊͘ẃͨ̀̄́ͥͥ̉̎ͪͬ̈̏̔̂͗̋ͮ͡͝͏͙̯̼͓̰̳̣̟̙͎͚̩͙̰͡oͪͥͦͬ̑́ͦ͏͏̴̜̩̖͎r̡̲͉̳͓̤͉͓̙͉͓͍ͫͨͣ̿ͫ̂͐ͣ̒̅̿̋ͪ̿̈́͌̇̕͜͡k̷̞͍̲̮͚̜͇̾͗ͯͬͫ͆̈́͡ͅs̵̢͙̺̙̞̗͕̼͇͑̓̈́̃̄ͯ̚.̵̟̘̞̻̹̗͉̹̺͔̻̝̙̼̝͕̑̆̏̈́ͬ͐̕͠ ̨̫̙̭̩̞̻͔̪̳͖͉̘̟͉͎ͩ̇̍ͯͨ̆͢B̤̘͎̩͉̦̦͇̳̘̙̗͚ͫ̋͛̇͘͟u̷̧̬̝̻͍̫͉͓͉̅ͦ̇́͌ͪͣ͢͜t̛̀͂͐ͫ͒͊ͧͣ̑ͨ́ͣ̌͛́̋ͦ҉̡̫̟̦̻̼̪͙͇̠̫̫͖̙͜͝ ̢͉͚̱͖̬̩̬̹̩̼͚̼̟̣̉̈ͪ̃ͪͪ͌̑̎͡ͅI̶͍̰͓̮͎̘͇͙̅ͬ͊̽ͧ͘ ̴͎̟̗̭̪ͭ͑ͫ̔ͥ̏̑̾̇̾̃̚̕ẅ̶̸͈̦͎̙̲́͗̍̽̄ͫ͂̎̂̈́ͯ͌̿̀ͤ̀̚͜͠ì̷̧̠̻̤̰̰̠̗̮̦̗̻̟̲͉̖̗͕̞͑͛̽͛ͦͬ̓̇͘͢͠ͅl̴̡͛ͪ̒͋͒ͣ͗͋͂͆̃͆͋̿̉͌҉̞̻̜͉͍̭̺̭̬̝̬̭͈̥̱͈̙̳l̴̢͖͚̻̟͈̝̘̼̮̦̤̣̬̜̳̦̖̻̋̋̑ͭͤ͋̈̎̎̅ͤͮ͋ͣ͊͌̑.̴̢̛̺̬̦̭͕̱̖̟͓͕̳̳̱̮̺̘̝̺͎̉ͯ̾̓͆̀ ͆͛ͦͭ́ͣ̅̔̈́̾̏͆̈́ͤ͆̃̉҉̛͡͏̷̤͉̹͎̮̣͕͓͕̻̦͎̼͎ͅM̴̄̎̓ͪ̏ͬ͏̠̩͙͖͈̠̺̭̮̝̜̣̖̰̬͇͜͜͢a̵̛̙͔̤͍̙͙̫̰̝͍̻̳̻̦̬̔͒̉ͪͭͮ̇̒ͭ̑̒ͬ͑̓ͪͯ̽ͫ͡ȳ̷̵̞̺̣̮̣̞͎͈̦̻̝̰̫͎͚ͪͥͤ͊̂̈ͧͪ̚̚͢͡b͍̟̗̙̹̪̥͐̽ͥ̎ͪ́ͧ̑ͬ͐ͤ̾̑̐̏͐̒ͮ́͠ę̘͍͇̹̯̲̗̤̟̳̯ͣ͑̈̅ͮ̚̕͘̕
  • Listening to: Tetsu Inoue
  • Reading: n/a
  • Watching: n/a
  • Playing: WoW EU-Aerie Peak
  • Eating: n/a
  • Drinking: Water

deviantID

Shokubo
Anonymous
Artist

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:icontomasbrechler:
tomasbrechler Featured By Owner Mar 26, 2014
hele kluci, kdo chce videt mrtvolu? ))
Reply
:iconthehizokudotcom:
TheHizokudotcom Featured By Owner Sep 14, 2010
A Creative Universe T-shirt Design Contest
We are looking for New Logo designs for Hizoku and ACU
Limit of 4 colors. Be Creative, We will be choosing winners monthly which will receive 10% of the profits of their winning designs.
Direction can be anything you want we are looking for the most creative interpretations.
Link to Contest page Below
[link]
Reply
:iconluckylinx:
luckylinx Featured By Owner May 21, 2010
další Čech co umí =)
Reply
:iconteyoliia:
teyoliia Featured By Owner Mar 3, 2010  Hobbyist Digital Artist
woah, great stuff! <3
need to keep an eye on you :D
Reply
:iconshadyau:
shadyau Featured By Owner Nov 4, 2009
nice gallery
Reply
:iconuey-s:
UEY-S Featured By Owner Sep 26, 2009  Professional General Artist
nice gallery man, gonna watch ya mate
Reply
:iconraven30412:
Raven30412 Featured By Owner Sep 19, 2009
diky honzo :)
Reply
:iconschakalwal:
schakalwal Featured By Owner Jun 28, 2009  Professional Digital Artist
thanks matey
Reply
:iconfallen-from-stars:
Fallen-from-stars Featured By Owner Mar 11, 2009
Tak konečně plním, co jsem říkala, že po zkouškáhc udělám a prohlídla si tvoji galerii;) Super! Vypadá to všechno profi... Moc se mi líbí chapadlatý potvůrky :)
Reply
:iconfernandasabaudo:
fernandasabaudo Featured By Owner Feb 26, 2009  Student General Artist
nice gallery =]
Reply
Add a Comment: